Megugrottak a bérek a versenyszférában

2012. július 19., csütörtök 16:06

A nemzetgazdaságban – a legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél – a bruttó átlagkeresetek 4,4, a családi kedvezmény figyelembevétele nélkül számított nettó átlagkeresetek 1,7 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakit a január–májusi időszakban - közölte a KSH. A versenyszférában dolgozók rendszeres keresete 8,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 220 700 forint, ezen belül a vállal­ko­zá­soknál dolgozóké 231 800 forint volt. A közszférában 208 400 forint volt egy átlagos alkalmazásban álló bruttó keresete, amennyiben nem közfoglalkoztatás keretében dolgozott. Nem­zetgazdasági szinten a bruttó keresetek 4,4 százalékkal haladták meg az előző év azonos idő­szakit. Az át­lag­­keresetek a versenyszférában 7,0 százalékkal nőttek. A költségvetés területén csak a közfoglalkoztatás súlyának növekedése miatt csökkent a kereset, ez utóbbi hatását kiszűrve átlagosan 2,6 százalékos volt a bruttó keresetek emelkedése. A legjobban fi­zető gaz­da­sági ág továbbra is a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység volt (464 900 forint), ezt az információ és kommu­ni­ká­ció (413 500 forint), valamint az energiaipar (villamosenergia­, gáz­, gőz­ellátás, légkondici­ onálás) követte (397 200 forint). A leg­keve­sebbet a szálláshely­szolgáltatás, vendéglátás (139 600 forint), a humán­ egészség­ügyi, szociális ellátás (147 100 forint), illetve a mezőgazdaság, erdő­gaz­dálko­dás, halászat (158 200 forint) ágakban dolgozók kerestek.

A vizsgált időszakban a költségvetési szférában a teljes mun­ka­idősök mintegy 57 százaléka, átlagosan 10 400 forint - az adó­ és járulékváltozások ellen­­tételezésére szolgáló, a keresetbe nem tartozó - kompenzációban részesült. 2012. januártól a nonprofit szervezetek egy részénél az alkalmazásban állók is része­sül­het­nek kom­penzációban, így a nonprofit szervezeteknél a teljes munkaidőben dolgozók mintegy 8,5 százaléka, 10 200 forint­ot kapott ezen a cí­men.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset 2012. január-májusban átla­gosan 5,7 százalékkal - ezen belül a versenyszférában dolgozóké 8,6 százalékkal - haladta meg az egy évvel korábbit. Ha figyelmen kívül hagyjuk a közfoglalkoztatottakat, a költ­ségvetési intézményeknél dolgozók alap­il­let­ménye 3,1 százalék­kal emelkedett. A növekedés döntően a humán­egészségügyi, szociális ellátás ágak­ban kö­vetkezett be, a 2012. évi garantált bérminimum változása miatt.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos - családi kedvezmény nélkül számított - nettó kereset 142 700 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 99 500, a szellemi foglalkozásúaké 187 700) forint volt, 1,7 százalék­kal magasabb az előző évinél.

A 232 200 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,6 százalékkal haladta meg a 2011. ja­nuár-májusi értéket. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 5,0 százalék volt.

A versenyszféra legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásainál 1 millió 808 ez­er fő volt az alkal­ma­zás­ban állók száma, 29,5 ezer fővel alacsonyabb, mint 2011. január-májusban. A költségvetési szfé­rá­­ban 737 ezren dolgoztak (10,0 ezer fővel többen, mint egy évvel ezelőtt), közülük átlagosan 73 ezren köz­foglalkoztatás keretében. A közszféra átlagkeresetének szintjét is befolyásoló teljes munkaidős köz­fog­lalkoztatottak létszáma 2012 első öt hónapjában több mint négyszerese volt (átlagosan 58,0 ezer fő) a 2011. év azonos időszakinak. A meg­figyelt nonprofit szervezeteknél 104 ezer fő állt al­kal­mazásban. Összessé­gé­ben a nemzetgazdaságban - az 5 fő feletti vállalkozásokban, a költségvetési szférában és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél - a közfog­lalkoztatottakkal együtt 2649 ezer fő állt alkalmazásban, ami 18,2 ezer fővel alacsonyabb mint az előző év azonos időszaki létszám.


Forrás: Napi Gazdaság


Az Ön neve:
Az Ön e-mail címe:
Kinek küldi?
E-mail címe:

2022.11.27., vasárnap | Virgil

Bejelentkezés